top of page

​TÀI LIỆU THAM KHẢO

Là một phần của sứ mệnh giáo dục và đào tạo, ASIF Foundation cung cấp các tài nguyên và tài liệu mẫu miễn phí để các tổ chức có thể sử dụng khi cần thiết.

​Nếu các tổ chức mong muốn chia sẻ thêm nguồn tài nguyên thì hãy gửi thông tin đến ASIF Foundation qua email: contact@asif.foundation

 

IMG_8229.JPG

Khóa học Quan hệ công chúng dành cho NPOs 

1001.JPG

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng

10 Mô hình gây quỹ phi lợi nhuận

bottom of page