top of page
Về chúng tôi - Về ASIF - Chúng tôi nỗ lực về y tế....png

HOẠT ĐỘNG

Với vai trò là “Quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt”, ASIF Foundation tập trung 03 hoạt động chính bao gồm: Kết nối nguồn lực, Đồng hành cùng NPOs, Phát triển cộng đồng, nhằm hướng đến việc giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

​HÌNH ẢNH TRONG CÁC DỰ ÁN

bottom of page