top of page

Tài trợ các dự án, sáng kiến bền vững giúp cho người yếu thế có một cuộc sống tốt đẹp hơn

TÀI TRỢ & HỖ TRỢ GÂY QUỸ

Thiết kế không tên (1).png

Xem chi tiết 
các dự án

Dự án 1.png

Nước sạch

Y tế - sức khỏe

Giáo dục

Giếng sạch trao buôn

Giải quyết tình trạng thiếu nước sạch của đồng bào.

Góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của hơn 750.000 phụ nữ và trẻ em.

Gùi nước về làng

Giải quyết tình trạng thiếu nước sạch của đồng bào.

Góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe của hơn 750.000 phụ nữ và trẻ em.

bottom of page