Tài liệu tham khảo

Là một phần của sứ mệnh ​​giáo dục và đào tạo của chúng tôi, ASIF cung cấp các tài nguyên và mẫu để NPO kiểm tra và sử dụng khi cần thiết trong tổ chức của họ.

Tất cả các tài nguyên của chúng tôi đều có thể tải xuống và được sử dụng theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập thông qua liên kết ở cuối trang web này.

ASIF cũng công bố công khai các báo cáo tài chính, đảm bảo sự minh bạch trong dự án.

Tài liệu gây quỹ

Tải tài liệu

Tài liệu xây dựng dự án

Tải tài liệu

AAA

Tải tài liệu