top of page
Logo Icon.png

Gieng Sach Trao Buon

Câu chuyện dự án:

5-7km là quãng đường trung bình của người dân Tây Nguyên cần đi mỗi ngày để có nước sinh hoạt. Biến đổi khí hậu, khai thác rừng không kế hoạch, tác động từ các hoạt động công nghiệp cùng nhiều nguyên nhân khác đang làm vấn đề thiếu nước sạch của người dân nơi đây trở nên trầm trọng hơn.

Chỉ riêng tại Gia Lai, Kon Tum đã có hơn 750.000 phụ nữ và trẻ em, bị ảnh hưởng bởi việc thiếu nước. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước từ các sông suối, ao hồ tự nhiên bị ô nhiễm đã đe dọa trục tiếp đến sức khỏe người dân, các bệnh đường ruột, da liễu, phong cùi...rất phổ biến tại đây.

Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

ASIF đặt mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch của người dân

Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng kinh nghiệm của người dân địa phương cũng như những người đi trước của chúng tôi, ASIF tiếp cận vấn đề bằng phương pháp đa ngành. Chúng tôi mong muốn xây dựng giếng với sự hợp tác của các tổ chức địa phương, được cam kết tham gia từ cộng đồng địa phương, trong khi được kiểm toán bởi một tổ chức độc lập để đảm bảo tính minh bạch.

Mục tiêu dự án:

Giải quyết vấn đề thiếu nước sạch của người dân Gia Lai, Kon Tum.

Cụ thể năm 2021, ASIF đặt mục tiêu khoan hơn 80 giếng tại Gia Lai, Kon Tum

Cập nhật tác động xã hội

Năm 2020, ASIF đã khoan 15 giếng tại 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Giúp hơn 18.000 đồng bào tiếp cận với nước sạch.

Tháng 5 năm 2021, đã có giấy phép hoạt động tại Gia Lai

Quý 1 năm 2021, ASIF cũng đã tiếp tục hoàn thành thêm 3 giếng cho đồng bào.

Project Numbers

Project Gallery

ASIF has provided people there with items to limit the damage caused by drought and salinity intrusion. However, this is not the best solution. Therefore, we call for the community’s support in terms of substance, experience and expertise to jointly come up with the most effective solution for people there.

bottom of page