top of page
Image by Kiril Dobrev

Hoạt động của ASIF

Là một trong rất nhiều các tổ chức từ thiện được thành lập để hỗ trợ những người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, ASIF tự tạo cho mình sự khác biệt bằng việc tập trung không chỉ vào một vấn đề mà cả những sai sót mang tính hệ thống đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Ngoài việc hỗ trợ các vấn đề về nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, chúng tôi cũng hỗ trợ về vận hành và quản trị cho các tổ chức phi chính phủ khác. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của mình, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành trung tâm cho một hệ sinh thái công tác xã hội mới và góp phần vào việc cải tiến tất cả các tổ chức từ thiện và tổ chức phi chính phủ.

 

Mặc dù cần một thương hiệu đủ táo bạo để hình dung - và theo đuổi - một tương lai không tưởng, khác xa với thực tế hiện tại của chúng ta, ASIF tin rằng đây là một hành trình đầy ý nghĩa cho những người đồng hành. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra ngày càng nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Anchor 1

Các hoạt động chính

Tài trợ

  • Các chương trình, hoạt động, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ an sinh tạo việc làm hiệu quả: Các tổ chức trong network. 

  • Các sáng kiến mở rộng phạm vi hoặc chuyên môn giúp người yếu thế vươn lên tự lực bền vững.

  • Các sáng kiến phát triển trong hoạt động chăm sóc an sinh.

  • Các sáng kiến phát triển trong hoạt động tăng tiếp cận giáo dục và y tế. 

  • Các chương trình dạy nghề bền vững và hiệu quả.

  • Các chương trình/ sáng kiến giúp tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người yếu thế.

Giám sát, đánh giá tài trợ và nâng cao năng lực

  • Giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án tài trợ.

  • Tư vấn các tổ chức trong việc thực hiện dự án. 

  • Khảo sát nhu cầu, hỗ trợ và giám sát phát triển năng lực hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án tài trợ cho cộng đồng.

Tư vấn, kết nối, tăng cường các mối quan hệ đối tác và các nguồn lực trong cộng đồng

Tạo môi trường cho sự tham gia, hợp tác giữa các tổ chức, đối tác các bên trong và ngoài nước nhằm giúp cộng đồng phát triển bền vững.

Image by Zeyn Afuang
bottom of page