FAQs

Câu hỏi thường gặp

English

Why does ASIF want to support other organizations?


ASIF was founded with the goal of developing a professional philanthropic ecosystem in Vietnam, by supporting social organizations to improve their capacity and be able to assist more vulnerable people.
What type of organizations does ASIF support?


ASIF is interested in fields:

  • Healthcare
  • Education
  • Social security
  • Community development

The NPOs who wish to know more about our capacity building support program, please send your organization information to email contact@asif.foundation.
What can ASIF do for NPOs?


ASIF can assess the needs and provide financial support/crowdfunding assistance for NPOs.

Apart from finance, ASIF evaluates the problem and capacity of NPOs, in order to support them in more fields, such as: legal advice, management capacity improvement, accounting, software, communication, etc.
Why choose to donate to projects of ASIF?


ASIF is an Australia-based independent and registered charity organization, including Australasia Social Impact Foundation Australia LTD and The Trustee for Australasia Social Impact Foundation Trust. These entities are recognized as DGR (Deductible Gift Recipients) – able to receive tax-exemption donations from individuals, businesses, and other organizations; and as a Public Benevolent Institution (PBI) – able to organize and coordinate projects, humanitarian and charitable activities within and outside Australia according to applicable laws.

Project information and results achieved of ASIF are transparent and public on ASIF website and fanpage.

Apart from donating to ASIF's Australia-based bank account for tax refund, donors can donate directly to the projects' bank account. Donors can verify directly with the project party using contact information provided by ASIF.

In particular, ASIF is audited by an independent auditor, ensuring transparency of project costs and funds raised.
How can I know if my donation has been successfully received by ASIF?


After receiving donations, ASIF posts confirmation announcements on project website and ASIF fanpage to confirm the donations received.

Donors who have already submitted contact information will be directly contacted by project manager to receive confirmation and pictures of the donated project.

For anonymous donors, ASIF publics a sponsor list and report images on ASIF website and fanpage.
How else can I support ASIF besides donating?


Social organizations need a lot of support from the community in addition to financial assistance, such as: material things; resources for volunteers, collaborators, professional advisors, etc.

If you are interested in our projects, you can directly reach ASIF's contact information or follow the ... section, which is continuously updated based on our partners' needs.

Tiếng Việt

Vì sao ASIF muốn hỗ trợ các tổ chức khác?


ASIF được thành lập với mục tiêu góp phần xây dựng hệ sinh thái thiện nguyện chuyên nghiệp tại Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ các tổ chức xã hội nâng cao năng lực để có thể giúp đỡ càng nhiều người yếu thế trong xã hội hơn.
ASIF tài trợ cho các tổ chức trong lĩnh vực nào?


ASIF quan tâm đến các lĩnh vực:

  • Y tế sức khỏe
  • Giáo dục
  • An sinh xã hội
  • Phát triển cộng đồng

Nếu các tổ chức cần thêm thông tin về chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, vui lòng gửi thông tin tổ chức về email contact@asif.foundation
ASIF có thể hỗ trợ gì cho các tổ chức NPO?


ASIF có thể xem xét nhu cầu tăng năng lực, hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ gây quỹ cộng đồng cho tổ chức.

Bên cạnh tài chính, ASIF cũng đánh giá vấn đề, năng lực của tổ chức để hỗ trợ thêm các hoạt động khác như: tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực quản trị, kế toán, phần mềm, truyền thông...
Vì sao lựa chọn đóng góp cho các dự án xã hội của ASIF FOUNDATION?


ASIF là một tổ chức độc lập, có đăng ký từ thiện tại Úc bao gồm Australasia Social Impact Foundation Australia LTDThe Trustee for Australasia Social Impact Foundation Trust. Các pháp nhân này được công nhận tư cách DGRs (Deductible Gift Recipients) – có thể tiếp nhận đóng góp miễn thuế từ cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác; và tư cách PBI (Public Benevolent Institution) – có thể tổ chức, điều phối các dự án, hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước Úc theo pháp luật hiện hành.

Các thông tin về dự án và kết quả đạt được đều minh bạch và được công khai trên website và fanpage ASIF.

Bên cạnh việc quyên góp qua tài khoản ASIF Úc để được hoàn thuế, nhà tài trợ có thể quyên góp vào tài khoản trực tiếp của dự án. Các nhà tài trợ có thể xác minh trực tiếp với dự án qua thông tin liên lạc được ASIF cung cấp.

Đặc biệt, ASIF được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập, đảm bảo minh bạch chi phí dự án và số tiền đã được gây quỹ.
Làm sao tôi biết rằng tổ chức đã nhận được khoản quyên góp từ tôi?


Các dự án của ASIF sau khi nhận được hỗ trợ đều có thông báo xác nhận khoản quyên góp nhận được trên trang web và Fanpage dự án.
Với các nhà tài trợ có để lại thông tin, quản lý dự án sẽ liên lạc để xác nhận và gửi hình ảnh hoạt động của dự án. Với các nhà tài trợ không có thông tin hoặc ẩn danh, dự án sẽ có các danh sách nhà tài trợ và các hình ảnh báo cáo công khai trên trang web và fanpage.
Nếu không quyên góp tôi có thể hỗ trợ gì cho tổ chức?


Các tổ chức xã hội cần rất nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng khác ngoài tài chính như vật dụng, tình nguyện viên, cọng tác viên, cố vấn chuyên môn...

Nếu bạn quan tâm đến các hoạt động của tổ chức có thể liên hệ trực tiếp thông tin tổ chức hoặc theo dõi trang ĐỒNG HÀNH được ASIF cập nhật liên tục về nhu cầu hiện tại của các đối tác.