top of page
Flat Round Stage

Báo cáo Thường niên

Báo cáo tổng quan về nội dung và hiệu quả hoạt động của ASIF với các dự án và đối tác trong năm.

Tổng hợp các báo cáo thường niên 

2020

2019

bottom of page