top of page

Thông tin quyên góp 

Để đảm bảo sự minh bạch trong tài chính của các dự án xã hội. Các dự án được gây quỹ qua ASIF sẽ được công khai đầy đủ các thông tin trên trang web và các trang liên quan.

B11-8.jpg

Gùi nước về làng

Dự án kêu gọi quyên góp  25.000 gùi để trao tặng đồng bào

Hiện tại dự án đã gây quỹ được  4.066 gùi

Giếng sạch trao buôn

Dự án kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để thực hiện khoan giếng, giải quyết vấn đề thiếu nước sạch của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Đến tháng 9 năm 2021, dự án đã hoàn thành

18 giếng cho đồng bào 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

45.jpg
bottom of page